Remote Access Solution (SSL VPN)

Remote Access Solution (SSL VPN)

Project Info:

Remote access เป็นความสามารถในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายจากระยะทางไกล ในบริษัท หรือ สาขาของบริษัท แม้แต่พนักงานบริษัทที่ต้องการนั่งทำงานที่บ้านก็ตาม ให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายขององค์กรได้โดยผ่านการใช้บริการอินเตอร์เน็ต ด้วย Product ของ Dell/Sonic WALL ตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่รองรับเทคโนโลยีนี้ ด้วยการรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงระยะไกล หรือ SRA Secure Remote Access เพียงต่อกับ Web browser มาตรฐานเท่านั้น มือถือหรือกลุ่มอุปกรณ์ของคุณก็จะสามารถใช้ ไฟล์งาน, อินทราเน็ต, Server และข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างปลอดภัย SonicWALL Secure Remote Access (SRA) Series provides small- to medium- sized businesses powerful, scalable and affordable remote access to corporate resources. With only a standard web browser, your mobile workforce can easily and securely access email, files, intranets, applications, remote desktops, servers and other corporate resources.

Other solution in category