Logo Network Infrastructure Co.,Ltd.  
Contact Us
        Contact Us

Map Network Infrastructure

Network Infrastructure Co., Ltd.
160/230 ITF Silom Palace Building, 14Fl., Silom Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

บริษัท เน็ตเวิร์ค อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
160/230 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น14 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

Tel: 02-2668766, 02-2673824, 02-6340422-23

Fax: 02-2345297

E-Mail: sales@ni.co.th

           
    View Map      
           
Logo Network Infrastructure Co.,Ltd.

© 2008-2010 All rights reserved.
Network Infrastructure Co., Ltd.
160/230 ITF Silom Palace Building, 14th Fl., Silom Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500
Tel: +66 (0) 2266-8766, +66 (0) 2267-3824, +66 (0) 2634-0422-23
Fax: +66 (0) 2234-5297